השאירו פרטים למידע נוסף

תנאי השירות

 1. שירות גיבוי מרחוק עסקי ("השירות" או "שירות הגיבוי") מסופק ללקוח ("הלקוח"), ע"י החברה לגיבוי בישראל נ.ע. בע"מ ("החברה")

בכפוף לכל התנאים המפורטים להלן.

2. הסכם זה, מפרט את מלוא ההסכמות וההוראות בין הצדדים בקשר ובנוגע לשירות ("ההסכם" או "הסכם זה"). הסכם זה גובר ומבטל כל הסכמה,
מצג או התחייבות שקדמו לו. בכל מקרה של סתירה בין האמור בהסכם זה לבין האמור בהצעת המחיר יגבר האמור בהסכם זה, אלא אם בהצעת המחיר
נאמר במפורש כי היא משנה תנאי מתנאי הסכם זה.

3. שינוי או ביטול של הוראה מהוראות הסכם זה יחשב בעל תוקף רק אם נעשה בכתב ונחתם על ידי החברה ועל ידי הלקוח, או בהתאם לסעיפים 9, ‏10ו- 19 להלן.

4. הסכם זה הינו לתקופה בלתי קצובה. מבלי לגרוע מכל זכות ביטול אחרת, כל צד יכול להודיע על הפסקת ההסכם מכל סיבה שהיא, אך זאת אך
ורק בהודעה כתובה לצד השני 30 ימים מראש. עם סיום ההסכם, בין לפי סעיף זה ובין בנסיבות אחרות, החברה תמחק באופן מיידי את כל קבצי הגיבוי
של הלקוח שיהיו ברשותה.

5. השירות מיועד לשימוש הלקוח בלבד. הלקוח אינו רשאי בשום מקרה ו/או תנאי להשתמש בשירות לשם מתן שירות גיבוי לצד ג' (בתשלום או ללא תשלום).
הלקוח לא יגבה מידע ו/או תכנים בעלי אופי פורנוגראפי, המעודדים לגזענות או להפליה פסולה, המנוגדים לחוק או המעודדים פעילות המנוגדת לחוק או
המפרים זכויות של צד ג' כלשהו. החברה לא תישא בכל אחריות בקשר עם סוג המידע המגובה ו/או התכנים המגובים. הלקוח ישפה את החברה מיד
עם דרישתה הראשונה בגין כל נזק שיגרם לה בקשר עם הפרת הוראות סעיף זה.

6. הלקוח מתחייב כי במקרה בו המידע המגובה מהווה ו/או יהווה ו/או יכיל במהלך תקופת ההתקשרות מאגר מידע כהגדרתו בחוק הגנת הפרטיות תשמ"א, 1981
לרבות מידע ו/או מידע רגיש, כהגדרתו בחוק ידאג הלקוח, על חשבונו, כי כל החובות המוטלים על מחזיק ועל בעלים של מאגר מידע על פי החוק יקויימו כנדרש.
הלקוח ישפה את החברה מיד עם דרישתה הראשונה בגין כל נזק שיגרם לה בקשר עם הפרת הוראות סעיף זה.

7. הלקוח מתחייב בזאת לשפות ולפצות את החברה בגין כל סכום, הוצאה או נזק שיגרמו לה עקב כל דרישה ו/או תביעה של כל צד ג' שהוא,
עקב מעשה או מחדל שביצע הלקוח ו/או מי מטעמו בקשר עם השירות ו/או עם המידע המגובה. בכלל זה מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל,
כל תביעה בקשר להיות המידע המגובה ככזה המפר הוראת דין או הפרה ו/או פגיעה בזכויות צד ג'.

8. השירות כולל התקנת תוכנה של החברה במחשבי הלקוח. כל הזכויות בתוכנה שמורות לחברה. הלקוח רשאי להשתמש בתוכנה אך ורק בעצמו ואך ורק
במסגרת השירות בהתאם להסכם זה ולתנאי רישיון השימוש בתוכנה. אין לשנות את התוכנה, להעתיקה או לבצע בה הנדסה חוזרת מכל סוג שהוא.
עם סיום הסכם זה (או קודם לכן אם הורתה על כך החברה), הלקוח יפסיק להשתמש בתוכנה וימחק את כל העתקי התוכנה שברשותו.

9. שירות הגיבוי יסופק באופן רצוף, ככל האפשר, בכל ימות השנה ובכל שעות היממה, בכפוף לתקלות שאינן בשליטתה של החברה. החברה
תהיה רשאית להשבית את השירות לצורך פעולות תחזוקה ושינויים על פי החלטתה הבלעדית ובכל מועד שתמצא לנכון. בזמן השבתה כאמור לא
תהיה אפשרות להעלות מידע לגיבוי והדבר לא ייחשב כהפרה או כפגיעה במתן השירות. החברה מתחייבת לעשות כל מאמץ סביר למסור ללקוח הודעה מראש
בדואר אלקטרוני טרם ההשבתה ולוודא שמשך ההשבתה לא יעלה על 3 ימי עסקים רצופים.
חיוב הלקוח בתשלום ימשך גם במקרה של פגיעה ברציפות השירות כאמור בסעיף זה.

10. החברה שומרת על זכותה לשנות את מחיר שירות הגיבוי ו/או את המפרטים הטכניים של השירות. על כל שינוי שכזה תימסר ללקוח הודעה מוקדמת בכתב
(הודעת דואר אלקטרוני תיחשב כהודעה בכתב לצורך סעיף זה). במידה ולא תתקבל בחברה הודעה בכתב, בתוך 30 ימים,
בדבר אי הסכמה לשינוי ייחשב הדבר כהסכמה של הלקוח לגבי השינוי.

11. החברה מתחייבת להפעיל את שירות הגיבוי במקצועיות, אך עם זאת ידוע ללקוח שהחברה אינה מתחייבת כי מתן השירות יהיה ללא הפרעות או תקלות.
למעט כאמור מפורשות בסעיף זה, החברה אינה נוטלת ואינה מציגה כל מצג בקשר עם התוכנה, לרבות התאמה למטרה מסחרית, כללית או אחרת. בנוסף,
החברה לא תהיה אחראית לתקלות שאינן בשליטתה כגון תקלות הנובעות מנסיבות של כוח עליון או תקלה הנגרמת ע"י גורם חיצוני שאינו החברה עצמה.

12. בכל מקרה ובכל עילה, בין לפי ההסכם ובין לפי דין, אחריותה של החברה כלפי הלקוח תוגבל לנזקים ישירים בלבד שיגרמו ללקוח עצמו בלבד כתוצאה מפעולה
מכוונת או רשלנות חמורה של החברה (בכל מקרה אחר, לא תהיה החברה אחראית לכל נזק שהוא). מבלי לגרוע מכלליות האמור, מובהר כי החברה לא תהיה
אחראית לנזקים עקיפים ו/או תוצאתיים מכל סוג (ובכלל זאת אובדן רווחים או הכנסות, אבדן חסכונות צפויים, אבדן הזדמנויות עסקיות, זמן השבתה,
אבדן או נזק למידע או אי זמינות שלו וכיו"ב). מבלי לגרוע מהאמור לעיל, היקף אחריות החברה בזיקה לחוזה זה, בגין כל סעד שהוא, תהא אשר תהא עילת
התביעה, לא תעלה על תקרה כוללת ומצטברת בסכום השווה לתמורה ששולמה על ידי הלקוח לחברה במהלך ששת החודשים שקדמו להיווצרות עילת התביעה.

13. הלקוח מאשר שידועים לו הסיכונים הכרוכים בקבלת השירות באמצעות חוות שרתים, לרבות סיכונים אשר עשויים להתממש בגין פריצה למערכות המחשב
של הלקוח על ידי צד שלישי. הלקוח נוטל על עצמו את האחריות להתממשות סיכונים אלה.

14. הלקוח מאשר שידוע לו כי האחריות על בחירת הנתונים לגיבוי הינה באחריותו הבלעדית, גם במידה והוא נעזר באנשי שירות לצורך ביצוע הגדרות כאלה ואחרות,
וכי רק המידע שהוא בחר לגבות אכן יגובה לחוות השרתים.

15. מבלי לגרוע מכל אחריות אחרת לפי דין והסכם זה, הלקוח יהא אחראי בלעדי לתוצאות בכל אחד מהמקרים הבאים: שימוש הלקוח שלא כדין בתוכנה;
שימוש בתוכנה בניגוד להנחיות החברה; אי זמינות לחיבור לרשת האינטרנט; אי מתן אפשרות לנציג החברה לטפל מרחוק בתקלות; בחירה לא תקינה של
המידע לגיבוי; הפרת התחייבויות הלקוח לפי הסכם זה.

16. המידע המגובה מוצפן ובכדי לשחזר אותו נדרש להשתמש במפתח ההצפנה (לא ניתן לשחזר מידע מגובה ללא מפתח ההצפנה).
מפתח ההצפנה ימסר ללקוח וישמר על ידי החברה לגיבוי, אלא אם כן תתבקש החברה בכתב על ידי הלקוח לנהוג אחרת.

17. החברה מתחייבת לשמור בסודיות, לא לגלות, לא להעביר ולא למסור בכל דרך שהיא ובשום זמן שהוא, ולא לעשות כל שימוש,
בין בעצמה ובין באמצעות אחרים, בכל מידע הקשור ללקוח, לשירותיו, ללקוחותיו, לתוכניותיו או לעסקיו, המצוי בקבצי הלקוח שגובו על ידי החברה ומצויים בשרתיה.
על אף האמור לעיל הוראות סעיף זה לא יחולו לגבי מידע שהחברה חייבת למסור על פי כל דין.

18. החברה תהיה זכאית להפסיק את השירות ללקוח, אף ללא הודעה מראש, בכל מקרה בו תשלום לו החברה זכאית מהלקוח לא ישולם במועדו
ובכל מקרה בו פעולות הלקוח (לפי שיקול דעתה הבלעדי של החברה) פוגעות בתפעול מערך הגיבוי של החברה. מבלי לגרוע מהאמור,
כל פיגור בתשלום ישא ריבית בשיעור הריבית החריגה הנהוג באותה העת בבנק הפועלים בע"מ, מיום הפיגור ועד ליום התשלום.

19. הודעות בקשר עם הסכם זה ימסרו בדואר רשום (לכתובת שמסר הלקוח ולכתובת: החברה לגיבוי בישראל נ.ע. בע"מ, יהודה הנשיא 33, טבריה 14222),
וכל הודעה תחשב כאילו התקבלה 3 ימי עסקים לאחר שנשלחה. עם זאת, מובהר כי החברה רשאית להסתפק בהודעת דואר אלקטרוני לכתובת הדוא"ל
שנמסרה על ידי הלקוח (ב"הזמנת שירות גיבוי מרחוק" המופיע בהמשך המסמך), בכל עניין תפעולי וכן כאשר היא מוסרת ללקוח הודעות לפי סעיפים 9 ו – 10
לעיל (ההודעה תחשב כאילו התקבלה 24 שעות לאחר שנשלחה על-ידי החברה).

20. החברה רשאית להסב ו/או להמחות לאחר את זכויותיה וחובותיה לפי הסכם זה, כולן או חלקן, גם ללא הסכמת הלקוח
(ובלבד שזכויות הלקוח אינן נפגעות כתוצאה מהסבה/המחאה כאמור).

21. ספרי החברה ישמשו ראייה לכאורה בכל הנוגע לתשלומים הנגבים מהלקוח.

22. על הסכם זה יחול הדין של מדינת ישראל, וסמכות השיפוט הבלעדית לגביו מסורה לבתי המשפט המוסמכים במחוז תל-אביב.

חייגו כאן